תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר LIASWIM (להלן: "האתר") המופעל על ידי טליה לוי , ע.פ 315719203, מכתובת עפולה עלית מרכוס (להלן: הנהלת האתר).
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות בכל עת , ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

● תקנון זה נכתב זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
● השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
● עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
● החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
● בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
● החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות, בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
● פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל עילה משפטית הנובעת מהשימוע על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז צפון בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות דין קוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
השירותים.

אופן השימוש באתר

● האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים מבית המותג LIA SWIM
● ניתן להזמין שירותים באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
● ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור הנהלת האתר.
● הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
● הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.


ביטולים והחזרת מוצרים –

● מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
● לקוח זכאי לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם.
● הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים המפורטים בחוק וביניהם : מוצרים שהוזמנו ויוצרו ספציפית עבור הצרכן עקב הזמנה.
● ביטול עסקה יתאפשר במידה והמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה כשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, עם מדבקת ההיגיינה וארוז באריזתו המקורית.
● בהתאם לחוק, הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת מהדרכים הנ"ל:
בטלפון – 052-6705539
● בדואר רשום – לכתובת רחוב מרכוס דוד 4 ב' עפולה עלית
● בדואר אלקטרוני – talialevi1907@gmail.com
בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר זהותו. במידה ונמסרה הודעת הביטול בטלפון, יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה.
• במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה בחוק, תחזיר החברה תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב עבור העסקה למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. במידה והלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה. המוצר יוחזר שלם ותקין לחברה על חשבון המשתמש.
• מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת / מבצע" (למשל 1+1, מוצר שני ב-50%( יוחזרו על פי אותם תנאים בהם נרכשו (בהחזרה של כל המוצרים). במידה ויוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי יינתנו בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, במועד הרכישה.
• במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין תיאורו (להלן: "אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את החלק היחסי ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן עבור המוצר הפגום, תבטל את החיוב עבור העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. עם קבלת ההודעה, תבצע החברה בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.
בביטול בנסיבות אלו לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל החברה על חשבונה.
• החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
• הלקוחה תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שתואר באתר.

ביטול עסקה ע"י החברה-

● האתר יהיה רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
● הודעה על ביטול עסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ובמידה וחויב כבר תשיב לו החברה כל סכום ששולם בגין המוצרים.

מדיניות משלוחים –

● מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוך 2 ימי עסקים.
● ניתן לבחור סוג משלוח: איסוף עצמי מבית העסק בכתובת בית העסק המפורסמת באתר (בתיאום מראש בלבד) או משלוח עד הבית.
● עלויות המשלוח הינם כפי שהן מופיעות בעמוד התשלום.


אבטחת מידע ופרטיות –
• במהלך הרישום לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר על המשתמש לספק כתובת דואר אלקטרוני פעילה. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.
• במסגרת השימוש באתר, לרבות בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי מהחברה באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים. משתמש אשר אינו מעוניין להירשם או אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה או בפניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות פרטי החברה לעיל.
• הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, (למשל חברת השליחויות), הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי למשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל למשתמש (ואף החזרתם אם מתבקש), לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם אל המשתמש ו/או מהמשתמש – לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או "דבר פרסומת" בכל דרך שהיא, והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.
● הנהלת האתר, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
● החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
● האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
● במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני –

● כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
● אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט –

● פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בעפולה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר –

● לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 052-6705539 או במייל talialevi1907@gmail.com בשעות הפעילות של האתר.

לשיחה בוואטצהפ
איך אפשר לעזור?
היי הגעתם לlia איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן